BREAKFAST

Kalimera

8.90 RON

Kalimera + Esspreso

14.40 RON

Kalimera chicken

12.90 RON

Kalimera veal, pork, lamb

13.90 RON

Kalimera chicken + Espresso

18.40 RON

Kalimera veal, porc, lamb + Espresso

19.40 RON